Nezaměstnanost Hmotná nouze Kontext Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty O mapě Analýzy Metodologie

O Mapě nezaměstnanosti a sociální nejistoty 

 

Česká republika patří v posledním desetiletí k zemím Evropské unie s velmi nízkou nezaměstnaností. Ale i přesto je zde početná skupina osob, které jen obtížně nalézají uplatnění na trhu práce. Mnoha lidem navíc to, že mají zaměstnání, nepřináší sociální ani ekonomickou jistotu. 

Charakter nezaměstnanosti a chudoby se v průběhu posledních let proměňuje a Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty poskytuje unikátní informace o jejich vývoji od roku 2006, přičemž umožňuje sledovat dané jevy na různých územních úrovních až po úroveň jednotlivých obcí. 

Výběr nejzajímavějších zjištění naleznete v záložce Analýzy.

Jak s mapou pracovat?

Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty je tvořena různými ukazateli v rámci tří hlavních záložek: 

  • Nezaměstnanost: jedná se o mapy celkové nezaměstnanosti (sledující nezaměstnanost podle pohlaví, věku a vzdělání), dlouhodobé, krátkodobé a sezónní nezaměstnanosti. 
  • Hmotná nouze: tyto mapy sledují příjemce (osoby) příspěvku na živobytí, domácnosti s dětmi a bez dětí pobírající příspěvek na živobytí. 
  • Kontext: mapy ukazující počet osob v exekuci, počet sankčních vyřazení z evidence úřadu práce ČR a změny v počtu obyvatel trvale hlášených v jednotlivých obcích. 

 

U jednotlivých map je možné zobrazit různé územní úrovně, od krajů, přes okresy, obce s rozšířenou působností (ORP), pověřené obecní úřady (POú) až po jednotlivé obce. 

 

Na záložkách Nezaměstnanost a Hmotná nouze lze volit jednotlivé roky 2006 (respektive 2007) a 2008, které reprezentují období před ekonomickou krizí, dále roky 2011 a 2014 coby období vrcholící ekonomické krize a nejvyšší nezaměstnanosti nebo roky 2016 a 2018/2019, v nichž bylo dosaženo ekonomického růstu a došlo ke zlepšení situace na pracovním trhu. 

 

Kontextová data na poslední záložce se obvykle vztahují k současnosti (2018/2019). U počtu obyvatel ukazuje základní zobrazení počet trvale hlášených obyvatel v daném roce v dané obci. Pro ilustraci hlavních zjištění a dat ohledně nezaměstnanosti a sociální nejistoty je však důležitější zobrazení srovnávající roky 2008 a 2014 a 2018 s rokem 2019. Sankční vyřazení ukazuje měsíční průměr osob vyřazených z evidence úřadu práce ČR (pro jednotlivé roky je tedy celkový podíl vyřazených osob minimálně šestinásobný, pro detailní vysvětlení viz Metodologie).

 

Pro zobrazení konkrétní mapy nejprve zvolte jednu z hlavních záložek v liště vlevo nahoře (nezaměstnanost, hmotná nouze, kontext). Dále pak v pravé liště vyberte konkrétní ukazatel (například nezaměstnanost žen). Pro tento ukazatel následně zvolte požadované území a rok. Můžete vybrat: 

 

  • Základní mapu srovnání vybraného ukazatele vůči celkové populaci daného území.
  • Srovnání dílčího ukazatele nezaměstnanosti vůči celkové populaci nezaměstnaných (lze jen u vybraných ukazatelů nezaměstnanosti) rozdíl mezi podílem všech nezaměstnaných a podílem nezaměstnaných v dané vybrané kategorii (například srovnání celkové nezaměstnanosti a nezaměstnanosti žen).  
  • Srovnání v čase vždy srovnává vybraný rok vůči roku 2019 u daného vybraného ukazatele.

 

Po rozkliknutí vybraného území (například okresu nebo obce) se zobrazí informace o daném území a srovnání vývoje na tomto území s vývojem na úrovni vyšších územních celků, jakož i s vývojem na úrovni celé ČR. V tomto zobrazení je možné dále měnit ukazatele pro vybrané území ve výběru napravo. Rozklik není z důvodu ochrany osobních údajů umožněn u obcí, ve kterých bylo v roce 2108 celkem 5 a méně uchazečů o zaměstnání.

Jaká data mapy využívají?

Mapy vychází z různých datových zdrojů. U nezaměstnanosti, hmotné nouze a sankčních vyřazení jde o data Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ze systémů OKpráce a OKnouze využívaných úřadem práce ČR. Dále mapy využívají data Českého statistického úřadu (ČSú) jedná se především o počty obyvatel daných územních celků v daných letech a údaje o vzdělanostní a věkové struktuře obyvatel a data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Detailní popis těchto datových zdrojů a používaných pojmů naleznete v záložce Metodologie

Jak mapa vznikla? 

Při zpracování Mapy nezaměstnanosti a sociální nejistoty bylo naší snahou ukázat a propojit data vypovídající o fenoménech ekonomické nejistoty, prekarizace pracujících a o různých formách nezaměstnanosti. Naším cílem je vyvolat diskuzi o tom, jak podporovat dlouhodobě nezaměstnané a osoby, které čelí mnoha kumulovaným bariérám, jež jim brání ve vstupu na volný pracovní trh.  

Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty vznikla v rámci projektu Dobrá práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na úrovni obce (reg.č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006493). Projekt realizuje Nová škola, o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro společenské otázky - SPOT, z.s. a Multikulturním centrem Praha, o.p.s. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Mapu vytvořil realizační tým Centra pro společenské otázky – SPOT, z.s.

Barbora Chrudimská zpracování, analýza a příprava dat pro vizualizaci. 

Lucie Trlifajová, Tomáš Hoření Samec, Hanka Vališová, Michaela Kudrnáčová koncepce mapy, příprava a analýza dat. 

 

Next Generation Solution, s.r.o zpracovali webové rozhraní a vizualizaci map. 

Poděkování

Děkujeme za spolupráci a cenné komentáře Josefu Bernardovi ze Sociologického ústavu AV ČR v.v.i. Děkujeme Báře Soukupové za první pracovní verzi mapového zobrazení. 

Mapa exekucí a podkladová data k ní byla převzatá od Otevřené společnosti o.p.s., data jsou primárně zveřejněna na http://mapaexekuci.cz. Děkujeme Otevřené společnosti za umožnění jejich sdílení v Mapě nezaměstnanosti a sociální nejistoty. 

Kontakt

w: Centrum pro společenské otázky – SPOT, z.s

m: info@centrumspot.cz